Giften

Wilt u een gift doen aan Park Zuiderhout? Dan is dit zeker mogelijk. Hieronder vindt u meer informatie. 

Park Zuiderhout is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daarmee de ANBI-status. Een schenking als gift aan onze organisatie is dan ook fiscaal aftrekbaar, als tenminste wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Raadpleegt u hiervoor de website www.belastingdienst.nl/giften.
Park Zuiderhout voldoet aan de gestelde voorwaarden, waaronder de jaarlijks verplichte publicatie van algehele en financiële gegevens.

Doelstelling Park Zuiderhout

Park Zuiderhout heeft het doel om diensten te verschaffen op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan ouderen en/of verzorgingsbehoevende personen. De stichting zal aan genoemde personen deze diensten zowel intramuraal als extramuraal verlenen.

Organisatiefeiten

Informatie over de bestuurssamenstelling, de naam van de bestuurder, het beloningsbeleid, het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording wordt standaard opgenomen in de jaarverantwoording. Park Zuiderhout zal in de jaarstukken altijd melding maken van eventuele inkomsten uit fondsen, donaties of nalatenschappen.

Nadere informatie

U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen om nadere informatie op te vragen. Het strategisch beleidsplan Samen op weg geeft bijvoorbeeld goed zicht op de ambities van Park Zuiderhout. De cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg is van toepassing. Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 20115882. Het RSIN is 002888816. Ons banknummer is NL67 ABNA 0837 8769 15.