Jaarverantwoording

Alle zorginstellingen leggen elk jaar verantwoording af over de manier waarop zij het geld uit de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet besteden.

Park Zuiderhout verwijst hiervoor naar het kwaliteits- en bestuursverslag 2021 en de jaarrekening van 2021.