AIR De Missie

Een bijzondere plek voor kunst

Artist in residence (AIR) De Missie gaf kunstenaars van alle disciplines van december 2020 tot en met december 2022 de gelegenheid de betekenis van religie/ zingeving en spiritualiteit in onze hedendaagse samenleving te onderzoeken in contact met de bewoners van Park Zuiderhout.

Organisatie

Park Zuiderhout is een bijzondere plek met een rijke historie. Het bijna honderdjarige Missiehuis wordt omringd door de bossen. Wat eens een groot-seminarie was, is nu een bloeiende woonwijk voor kwetsbare ouderen waar het leven gevierd wordt. Park Zuiderhout gelooft in de kracht van kunst, als middel om te werken aan gezondheid en welzijn. Daarom startten we eind 2020 artist-in-residence De Missie. Behalve AIR De Missie vinden er door het jaar heen regelmatig kunstprojecten met en door bewoners plaats. AIR De Missie werd mogelijk gemaakt door Impulsgelden van Kunstloc in samenwerking met Stedelijk Museum Breda.  

Programma

AIR De Missie bood residenties voor kunstenaars van drie maanden. Er was een ruim atelier en een slaapkamer beschikbaar. Via een Open Call en op uitnodiging wees een selectiecommissie toe. Tijdens de residentie kon er een bezoek van een curator plaatsvinden.

Naast kost en inwoning was er een honorarium beschikbaar van €4000,- en een vergoeding van €1000,- voor productiekosten per residentie. Voor de expositie in het Stedelijk Museum kreeg men honorarium conform de richtlijnen kunstenaarshonoraria van het Mondriaanfonds. De kunstenaar stond één kunstwerk af aan de collectie Zingeving en Spiritualiteit van Park Zuiderhout. Doel is collectievorming en exposeren.

Expositie

Als onderdeel van de artist-in-residence vonden er voor elke kunstenaar twee presentatiemomenten plaats. Aan het einde van de residentieperiode was er een passende presentatie op Park Zuiderhout. Daarnaast was er elk jaar een groepstentoonstelling van de drie residenten in samenwerking met Stedelijk Museum Breda (SMB).

Samenwerking met AKV | St. Joost

In de zomer boden we een residentie van een maand aan voor een net afgestudeerde kunstenaar van de AKV|St. Joost. Door middel van aanmelding en selectie reikten we deze AIR De Missie prijs uit.

Richtlijnen aanmelding

Wij richtten ons op mid-career kunstenaars met een stabiele beroepspraktijk. Kunstenaars werden gevraagd een beknopt werkplan (max. 1 A4) en een portfolio in te leveren. In het werkplan werd duidelijk vanuit welke beroepspraktijk de betekenis van zingeving, spiritualiteit en/of religie werd onderzocht. We verwachtten wederkerigheid in de vorm van contact met bewoners.

Selectiecommissie

Marjolein van de Ven (curator SMB), Esther van Rosmalen (auteur en medeoprichter Witte Rook), Maaike Mul (coördinator Kunst & Cultuur Vitalis Wijkzorg), broeder Wiro (bewoner Park Zuiderhout en kunstenaar), Mella Jaarsma (kunstenaar en oprichter Cemeti Art te Jakarta) en José Krijnen (kunstenaar en geestelijk verzorger).

Klankbordgroep

Rob Knijn (curator en kunstenaar), Hans de Wilde (eigenaar-directeur Golfpark De Haenen) en Cécile Verwaaijen (curator en kunstenaar).

Meer informatie via airdemissie@parkzuiderhout.nl.